TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Érdeklődő!

A Banco Primus S.A. (székhely: PT- Oeiras, Paco de Arcos, Arcos da Quinta, do Quintá, No.4. Edifício D. Joao I, 1 A; nyilvántartó hatóság: Bank of Portugal; nyilvántartási szám: 506178129) (a továbbiakban: Alapító) az alábbiakról tájékoztatja Önt.

A Banco Primus Fióktelep Magyarország (a továbbiakban: Fióktelep) mint a Banco Primus S.A. magyarországi pénzügyi fióktelepe és törvényes képviselője, mint átruházó és NARTEX Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nartex), mint átvevő 2018. december 10. napján portfólió átruházási szerződést kötött, amely alapján a Fióktelep a még aktív (le nem járt és teljesítő) szerződéses állományát a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:208. – 6:211. §-ai alapján szerződésátruházás útján átruházta, a lejárt, nem teljesítő és már egyébként leírt követeléseit pedig a Ptk. 6:193. – 6:201. §-ai alapján engedményezte a Nartexre.

Az aktív állományok átruházása, valamint a lejárt követelések engedményezése megtörtént.

Ennek következtében a Fióktelep valamennyi le nem zárt, meg nem szűnt kölcsönszerződése, illetve a Fióktelep valamennyi korábbi Ügyfelével szemben fennálló (pl. tartozás miatt felmondott kölcsönszerződésből származó) követelése tekintetében a Nartex vált hitelezővé.

Tájékoztatjuk, hogy a Fióktelepet az alapító kérelmére a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 2-i hatállyal, Cg.01-17-000490/171 számú végzésével a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 23. §-a alapján törölte a Cégnyilvántartásból.

Amennyiben Ön a Fióktelep olyan korábbi Ügyfele, aki kapott értesítést szerződése, vagy az Önnel szemben fennálló követelés Nartexre történő átruházásáról, úgy ezen szerződésekkel és követelésekkel kapcsolatban közvetlenül a Nartextől kérhet felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken.

NARTEX ELÉRHETŐSÉGEI

Telefonszám: +36 1 522 2040

E-mail: kezeles@nartex.hu

Honlap: www.nartex.hu

Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. épület 4. emelet (Madarász Irodapark)

Amennyiben Önnek 2019. május 31. napjáig megszűnt és a Fióktelep részéről további követeléssel nem érintett hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén lépjen kapcsolatba munkatársainkkal.

BANCO PRIMUS S.A. ELÉRHETŐSÉGEI

Telefonszám: +36 1 550 7545

E-mail: info@bancoprimus.hu

Levelezési cím: 1391 Budapest Pf. 205

ADTAKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A Fióktelep a pénzügyi szolgáltatásokra (hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésekre) vonatkozó, megszűnt szerződéseket és az azokban szereplő magánszemélyek személyes adatait – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 57. § és 58. §-aiban foglaltak alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény banktitokra vonatkozó rendelkezéseit betartva – a szerződés megszűnésének napjától számított 8 évig, a vonatkozó jogszabályban meghatározott külön nevesített esetekben 10 évig kezeli. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszait megküldheti:

  • levélben: Rua Quinta do Quintã, nº4 Piso 2, 2770-292 Portugal;
  • e-mailen: dpo@bancoprimus.pt

Panaszával közvetlenül is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Banco Primus Fióktelep Magyarország cégjegyzékből való törlése - Végzés